Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!

Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt ...

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE,
MELYET JÉZUS NYILATKOZTATOTT KI A LENGYEL FAUSZTINA NŐVÉRNEK!

Rendkívül nagy evan¬gelizációs jelentőséggel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az egész emberiség életében. „Előkészíted a világot végső visszatérésem¬re!". Krisztus valamennyiünket felhív a lelki megújulásra és apostolkodásra. Jézus különösen jutalmazza az Isteni Irgal¬masság üzeneteinek terjesztését. „Azokat a lelkeket, akik irgal¬masságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!"
Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az Isteni Irgalmasság öt kultuszát engedélyezte:

1.) AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE:
Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két ha¬talmas sugár tört elő, egy piros és égy halvány.... Kis idő múl¬va azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" .
„Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!"...
Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket.
Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár.
„A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete...
Boldog, aki ezek árnyékában él." A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe
a víz, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött...
A kép így értelmezett kultuszához az úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. „A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára."

2.) AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE:
„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe."
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.
„Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el."
„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is."

EME NAGY KEGYELMEK ELNYERÉSÉHEZ TELJESÍTENI KELL AZ ISTEN IRGALMA IRÁNTI TISZTELET FELTÉTELEIT, MELYEK:
-a bizalom Isten jóságában
-a felebaráti szeretet gyakorlása
-a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után)
méltó Szentáldozás.
Jézus mondta: „Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat."

3.) AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE:
Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. ...
A hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét,
mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve¬szi körül a lelket". Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ... ha ez megegyezik akaratommal." Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget."
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján."

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

Nagy szemekre: „Örök Atya!
Felajáljuk Neked a Te mindenek felett szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak akit mi is oly nagyon szeretünk, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."

Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, Szent, Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

4.) AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA:
„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."
Az úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formá¬nak legjobban megfelel: „Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! mondta Fausztinának - Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy."

Három feltétel szükséges az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:
-Az imát Jézushoz intézzük.
-Délután háromkor történjék.
-Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon. „Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot". (Jak 2,13)

5.) AZ IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE:
Jézus: „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."
Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete.


AZ ISTENI IRGALMASSÁG LITÁNIÁJA:
Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből lelkiatyja állított össze.

Uram, irgalmazz! Hívek megismételik!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek úristen,
Szentháromság egy Isten,

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának
kifejezése,
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt
büntetéstől,
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket
a Megtestesült Igében,
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében.
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára
az egészség forrása,
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye, Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
- Kegyelmez nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk
minden szentmisében.
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen
irgalmad által.
- Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!
Hívek megismételik!

P. Az úr gyengéd irgalma van minden művén.
H. Mindörökké énekelem majd az úr irgalmát.

Könyörögjünk!
Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom.
A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled
és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.


KILENCED AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ:

ELSŐ NAP: „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz, keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek."
Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiség re, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

MÁSODIK NAP: „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe.
Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre. "
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, min Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen.

HARMADIK NAP: „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasztaló csepp."
Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mind¬nyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a Mennyei Atya iránt lángol.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen.

NEGYEDIK NAP: „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!"
Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szí¬ve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

ÖTÖDIK NAP: „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat."
Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét!
Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévely¬gő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Amen.

HATODIK NAP: „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyerme¬keket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősí¬tettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat."
Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű." Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az úr trónja előtt. Felszálló il¬latukat maga az úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

HETEDIK NAP: „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben."
Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és remé¬nyük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet."

NYOLCADIK NAP: „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük...
Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben."
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

KILENCEDIK NAP: „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam `Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!
E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet."
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket.
Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megte¬hetsz.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...

Fausztina nővér élete és küldetése.

Helena Kowalska 1905. augusztus 25-én született a len¬gyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos paraszt¬család harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte. Az iskolát csak két és fél évig látogathatta: tizenhat éves, mikor szolgáló lesz, hogy szülein segítsen.
A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében, de szülei nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Ebben a helyzetben Helén megpróbálta elnyomni magában az Isten hívó szavát. Az egyik látomásában megjelenő szenvedő Krisztus szemrehányó szavai azonban arra kényszerítették, hogy helyet keressen magának egy kolostorban. Több kolostor kapuján is bekopogott, de sehová sem vették fel. 1925. augusztus 1-én lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban a Zytnia utcában...
A rendben Faustyna Maria nővér nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le örök fogadalmát - a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre.
Kívülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel.
Egész életében következetesen törekedett együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében...
Fausztina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, emiatt is különböző szenvedések érték.
Élete utolsó éveiben megerősödtek belső szenvedései, az ún. „lélek passzív éjszakája", valamint testi fájdalmai: előrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely megtámadta tüdejét és az emésztőrendszerét.
Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen.
A Szentatya 1993. április 18-án boldoggá-, 2000. április 30¬án pedig szentté avatta Fausztina nővért, s kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az egész világra!
Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az úr Jézus olyan missziót bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. „Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével - mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani".
„Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben, ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében".
„Előkészíted a világot végső eljövetelemre".
Krakkóban, Szt. Fausztina nővér kolostorának területén hatalmas bazilika épül az Isteni Irgalmasság tiszteletére, melynek alagsorában magyar kápolna is kiképzésre kerül. Ennek berendezésére a Magyar Katolikus Püspöki Kar elvi támogatása mellett, magyar közadakozásból kerül sor. Az elgondolás országos összefogására létre jött az
ISTENI IRGALMASSÁG ALAPÍTVÁNY, melynek címe:
3301 EGER, Pf.: 80.
Számlaszáma: innen kérhető!

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE:
Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem irgalmas Szívemre szorítani ...a büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm". Az Irgalmasság üzenete utolsó esély! „A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőö¬vet."
„Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."
„Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket."
„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját."

JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!

JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ:
"Azt akarom hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!"
"Én bőkezűbb vagyok a bűnösökhöz, mint az igazakhoz, hiszen miattuk jöttem le a Földre. Miattuk ontottam Véremet, azért ne féljenek Hozzám jönni!"
"Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. Én vagyok a Szeretet és irgalom. Még a legnagyobb bűnöst sem tudom megbüntetni, ha szánalomért kiált Hozzám, hanem megbocsátok neki végtelen Irgalmamban."
"Mondd meg a papoknak, akik Irgalmasságom apostolai akarnak lenni: amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt és kenetet adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul."

"Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt ...
Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül."

„Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel!
Vigasztald Szívemet, mely a bűnösök iránti Irgalmamban felemésztődik!"
Amen
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!