Bejelentés


Jézus Szíve Család Jézus Szentséges Szíve , bízom benned!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A szenvedés nagy kegyelem. A szenvedés által válik a lélek az

Az Isteni Irgalmasság Üzenete
-Boldog Faustyna nővér Napló

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Boldog
FAUSTYNA
KOWALSKA
nôvér

NAPLÓ

Az Isteni
Irgalmasság
üzenete

Tartalomjegyzék
========================================================================
Tartalomjegyzék


A könyv elektronikus változata

Impresszum oldal
Szentatya levele
Lectori Salutem -- Üdvözlet az Olvasónak (Seregély István érsek)
Elôszó a Napló elsô lengyel kiadásához. (kard. Andrzej M. Deskur)
Bevezetô a Napló harmadik lengyel kiadásához (s.M. Elzbieta Siepak)
Szerkesztôi megjegyzések (Antalóczi Lajos)
Kronológia

Napló
1. Füzet
1-100
101-200
201-300
301-400
401-521
2. Füzet
522-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
3. Füzet
1001-1100
1101-1230
4. Füzet
5. Füzet
1322-1400
1401-1500
1501-1589
6. füzet
1590-1700
1701-1803
Felkészülésem a szentáldozásra

A vetés elsô hajtásai -- Utószó (Antalóczi Lajos)
Jegyzetek
Személynevek
Helynevek
Tárgymutató
Fausztina nôvér életének állomáshelyei. Térkép
Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Képek
========================================================================
A könyv elektronikus változata


Ez a program az azonos című könyv elektronikus változata. A
könyv 1998-ban jelent meg az egri Kisboldogasszony Plébánia és az
egri Fôegyházmegyei Könyvtár kiadásában az ISBN 963 00 2155 2
azonosítószámmal. Az elektronikus változat a könyv szerkesztôje,
Antalóczi Lajos pp. prelátus, plébános, érseki könyvtárigazgatója
engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány
Péter Elektornikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni.
Minden más jog a könyv kiadójáé.
Az elektronikus változat igyekezett a nyomtatott könyv
tipográfiai megoldásaihoz a lehetô legnagyobb mértékben hű maradni,
ami csak egy-két jelentéktelen esetben nem sikerült. Mivel egy-egy
füzet tartalma túl sok a számítógépes program egy fejezetének, a
könnyebb kezelhetôség céljából a füzeteket lebontottuk kb. 100
kéziratos fejezetekre. Mivel az operációs rendszer nem képes
bizonyos lengyel betűket megjeleníteni, azokat a legközelebbi
latin betűre írtuk át.

A program címoldalán Adolf Hyla: az Irgalmas Jézus képe látható,
amely Fausztina nôvér kolostorában, Krakkó--Lagiewniki, ul. Siostry
Faustyny 3/9. található. Felszentelve: 1944. 04. 16.
Ld. 1. sz. jegyzetet is!

A program tartalmazza a könyv képanyagát fekete-fehér változatban,
alacsony, képernyô felbontásban. A program csak 256 színű
képernyôbeállítás mellett tudja a képeket hitelesen mutatni, ha
ennél kevesebb szín van definiálva, a képek torzítva jelennek meg.
Ebben az esetben állítsa át a képernyôt legalább 256 színre és
indítsa újra a programot.

A könyv képanyagát nyomdai minôségű 300 dpi felbontásban külön
állományban adja közre a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár.
Az állományok tömörítve az FNKEP.ZIP nevű file-ban tölthetôk le.
A ZIP file nagysága 11,526,373 byte és kibontás után a következô
,,bitmap`` formátumú állományok találhatók benne:


Kattintson a file nevére, hogy meglássa a képet.

A file A kép
mérete mérete Színes/
A file neve (byte-ban) (pixel-ben FF A kép tartalma
=========== ========== ========== ===== ===============================
fnfkep1.bmp 2,526,038 978 x 860 SZ Fausztina nôvér. -- Archív
felvétel. (Színezett.)
fnfkep2.bmp 870,338 977 x 887 FF Fausztina nôvér 1936 (?) után.
-- Archív felvétel.
fnfkep3.bmp 2,550,838 1328 x 1920 FF Prof. dr. Michal Sopocko
* 1888. 11. 1. Juszewszczyzna
s.g. Nowosady, + 1975. 11. 15.
Bialystok. -- Archív felvétel.
(További életrajzi adatok:
Jegyzetek 41)
fnfkep4.bmp 1,961,498 982 x 665 SZ Az Irgalmasság Anyja Nôvérei
Kongragációjának krakkói
kolostora. Kraków--Lagiewniki,
ul. Siostry Faustyny 3/9. Fotó:
Stanislaw Markowski.
fnfkep5.bmp 2,007,478 703 x 950 SZ Az Irgalmas Jézus vilniusi
képe. Festette: Eugeniusz
Kazimirowski 1934. Fotó:
dr. Stanislaw Swidzinski.
fnfkep6.bmp 1,546,438 547 x 940 SZ Az Irgalmas Jézus krakkói képe.
Festette Adolf Hyla 1943. A
lengyel felirat: JEZU, UFAM
TOBIE. A felirat komputeres
cseréjét a magyar fordítás
számára a kiadó végezte el.
fnfkep7.bmp 1,660,918 607 x 910 SZ Az Irgalmas Jézus-oltár a
krakkói kolostor kápolnájában
A. Hyla festményével. Fausztina
nôvért bodoggá avatása után az
oltár alatt helyezték örök
nyugalomra. Fotó: Stanislaw
Markowski.
fnfkep8.bmp 1,889,078 629 x 1000 SZ Fausztina nôvér bodoggá
avatása alkalmával (1993.
ápr. 18.) Rómában kiállított
kép. Fotó: Krisztof Bartczak.
fnfkep9.bmp 1,773,783 627 x 943 SZ Az Irgalmas Jézus-oltár a
várpalotai Nagyboldogasszony
templomban 1996. Festette:
Csonka Ernô (Szombathely).
-- Fotó: Pintér László
========================================================================
Impresszum oldal


A magyar fordítás alapjául szolgáló mű:
DZIENNICZEK, Slugi Bozej s.M. Faustyny Kowalskiej. Kraków, 1981
Š Zgromadzenia Sióstr Matki Bozej Milosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3/9, 30--420 Kraków, Polska. 1981

Imprimatur a lengyel eredetin:
FRANCISZEK KARD. MACHARSKI
Metropolita Krakowski
Kraków, 18. 04. 1979.

Magyar kiadás:
Egri fôegyházmegyei engedéllyel
Nr. 653/1998. Eger, 1998. 04. 02.
SEREGÉLY ISTVÁN
érsek,
a MKPK elnöke

Fordította
TROJAN MÁRTA

A fordítást ellenôrizte, és a verseket fordította
KONCZ ÉVA

Szerkesztette
ANTALÓCZI LAJOS

Š Kisboldogasszony Plébánia,
Eger, Széchenyi út 51. 1998
Š Fôegyházmegyei Könyvtár,
Eger, Eszterházy tér 1. I/46. 1998

ISBN 963 00 2155 2

Nyomdai elôkészítés: PÉDERI ATTILA, Eger
Felelôs kiadó: Antalóczi Lajos
========================================================================
Szentatya levele


STAATSSEKRETARIAT
________

ERSTE SEKTION
ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN

A Vatikánból, 1997. augusztus 2-án


II. János Pál pápa örömmel értesült Boldog Faustina Kowalska
Lelki Naplójának magyar nyelvű kiadásáról.
Ôszintén örül annak, hogy a magyar hívek ily módon is
megismerkedhetnek Faustina nôvér lelkiségével, és kívánja, hogy
Isten irgalmasságáról való elmélkedés üdvüket szolgálja.
A Lelki Napló magyar nyelven való megjelenésének alkalmából
szívbôl adja apostoli áldását a kötet szerkesztôire és olvasóira
egyaránt.

Giovanni Battista Re érsek, Substitutus
_________________
Fôtisztelendô
Dr. Antalóczi Lajos
Úrnak
Széchenyi út 51.
H-3300 Eger

_____________________________________

II. János Pál pápa Fausztina nôvér Naplójának jóváhagyásában,
közzétételében és az Isteni Irgalmasság üzenetének világméretű
elterjedésében meghatározó szerepet játszott. Hatodik
lengyelországi látogatása alkalmával -- 1997. június 7-én --
elzarándokolt Boldog Faustyna Kowalska nôvér sírjához is.
(Minderrôl részletesebben lásd: A vetés elsô hajtásai -- Utószó
c. fejezetet)

A Szentatya ezt írja: ,,Meneküljünk Istenhez Krisztus által,
megemlékezvén a Magnificat énekérôl, melyben Mária magasztalja a
‘nemzedékrôl nemzedékre’ szóló irgalmat. Könyörögjünk Istenhez az
Irgalomért századunk embere számára! Az Egyház, amely Mária
példája szerint arra törekszik, hogy Istenben az emberek Anyja
legyen, ebben az imádságban fejezze ki gondoskodását és hűséges
szeretetét, amely szeretetbôl a könyörgés súlyos kötelezettsége
származik.`` (Dives in misericordia 98)
========================================================================
Lectori Salutem -- Üdvözlet az Olvasónak


Seregély István érsek, MKPK elnöke

Köszöntöm az Olvasót. -- Maria Faustyna Kowalska nôvér Naplója
a különbözô fordítások jóvoltából szélesedô körben válik ismertté
a világon. Az ügyben éppen öt évvel ezelôtt fejezôdött be a
huszonnyolc éven át tartó hivatalos vizsgálat. A Szentatya, a
Hittani- és a Szenttéavatási Kongregáció hivatalos állásfoglalása
és a sokasodó jelek nyomán bíborosok, püspökök, papok és a hívek
növekvô tábora ismeri el a Napló értékeit, s tanúskodik a
nyomában fakadó lelki gyümölcsökrôl. Örömömre szolgál, hogy
Faustyna Kowalska Naplója -- immár a tizenkettedik idegen nyelven
-- magyarul is megjelenik.
II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második
vasárnapján avatta boldoggá Faustyna Kowalska lengyel nôvért, az
Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációjának tagját. A Szentatya
többek között így méltatta az új boldog érdemeit és küldetését:
,,Köszöntelek téged, Fausztina nôvér. Mától az Egyház boldognak
hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó,
Fausztina, mennyire csodálatraméltó volt a te utad! Vajon lehet
nem gondolni arra, hogy éppen téged -- a mazowiecki lengyel nép
szegény és egyszerű leányát -- választott ki Krisztus, hogy
eszükbe juttassa az embereknek az Isten Irgalmasságának nagy
titkát... Ez a titok prófétai kiáltássá lett a világhoz,
Európához...
Magasztaljuk Istent nagy műveiért, melyeket a nôvér lelkében
végbevitt, és állandóan végbevisz az emberi lelkekben, melyek a
boldog nôvér tanúságának és szózatának köszönhetôen fedezik fel
az Isten Irgalmasságának végtelen mélységeit.``
A Szenttéavatási Kongregáció Dekrétuma röviden tájékoztat Maria
Faustyna Kowalska életútjáról, buzgóságáról, hôsiesen gyakorolt
erényeirôl, nagy lelki nyugalmáról és erejérôl, a türelemmel
viselt súlyos betegségérôl. Ezt követôen a dokumentum ismerteti
Maureen Cahill asszony Faustyna Kowalska nôvér közbenjárására
történt csodálatos gyógyulását, amelyrôl a Szenttéavatási
Kongregáció Orvosi Tanácsa 1992. május 12-én kijelentette: a
gyógyulás ,,rendkívül gyors, tökéletes és maradandó, tudományunk
alapján megmagyarázhatatlan.`` A Szentatya az ügy kapcsán így
nyilatkozott: ,,Bizonyos, hogy Maureen Cahill úrnô igen ‘gyors,
tökéletes és maradandó gyógyulása’ tiszteletreméltó Maria
Faustyna Kowalska közbenjárására Istentôl művelt csoda.``
Andrzej M. Deskur bíboros e könyvben is közzétett elôszavában
pedig így fogalmaz: ,,Amikor Faustyna Kowalska nôvér Naplójának
jelen kiadását az olvasók figyelmébe ajánlom, annak biztos
tudatában teszem ezt, hogy a katolikus misztika egy olyan
dokumentumáról írok, mely különleges értéket képvisel nem csak a
lengyel, de az egyetemes Egyház számára is.``
Szívesen, és abban a reményben ajánlom tehát Testvéreimnek a
Napló olvasását, hogy az Isten magyar népünk körében is nagy
dolgokat művel általa, s ily módon hasznos eszköze lesz az
evangelizációnak. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt
végzett nôvér szavai, gondolatainak mélysége Isten akaratából nem
csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete
új lendületet adhat keresztényi életünknek. Mint láttuk, a
legilletékesebb egyházi vezetôk is tanúsítják ezt. Induljon hát
útjára hazánkban is, és szívbôl kívánom, teremjen gazdag
gyümölcsöket magyar földön.
Ajánlásomat a Szentatya szavaival zárom: ,,Az Egyház soha,
egyetlen történeti korszakban -- különösen egy olyan idôszakban,
mint a mi korunk -- sem feledkezhet meg arról, hogy könyörögve
imádkozzék Isten irgalmáért a rossz sok fajtája ellen, amelyek
szorongatják és fenyegetik az emberi nemet. Ez egyébként a Jézus
Krisztusban élô Egyház elsôdleges joga és kötelessége: joga és
kötelessége Isten és az emberek iránt. Minél inkább eltávolodik
az ember Istentôl és az irgalom misztériumától..., az Egyháznak
annál inkább joga és kötelessége, hogy ‘hathatós kiáltással’
forduljon az isteni irgalomhoz. Ez a hathatós kiáltás különösen
is sajátja korunk Egyházának...`` (Dives in misericordia 96)

Eger, 1998. április 19-én, Húsvét második vasárnapján

dr. Seregély István
érsek,
MKPK elnöke
========================================================================
Elôszó a Napló elsô lengyel kiadáshoz


Andrzej M. Deskur bíboros

Amikor Faustyna Kowalska[*] nôvér Naplójának jelen kiadását az
olvasók figyelmébe ajánlom, annak biztos tudatában teszem ezt,
hogy a katolikus misztika egy olyan dokumentumáról írok, mely
különleges értéket képvisel nemcsak a lengyel, de az egyetemes
Egyház számára is. Ez a kritikai és hiteles kiadás a Fausztina
nôvér boldoggá avatását elôkészítô bizottság által a területileg
illetékes Krakkói Érsekség irányítása alatt készült.
Az Isteni Irgalmasság tiszteletét tartalmazó Napló az utóbbi
idôben két okból kifolyólag is igen idôszerűvé vált:
Elôször is, a Hittani Kongregáció két évvel ezelôtti
nyilatkozatával véglegesen visszavonta azokat a kifogásokat és
fenntartásokat, melyeket a Szent Offícium Kongregáció emelt
korábban Fausztina nôvér írásaival szemben. Az Indexrôl való
törlés következtében az említett Naplóban foglalt Isteni
Irgalmasság tisztelete (kultusza) újra felélénkült minden
kontinensen; ezt bizonyítják azok a tanúságtételek, melyek
folyamatosan érkeznek a boldoggá avatást elôkészítô bizottsághoz
és a Rendbe, melynek Fausztina nôvér tagja volt.
Másrészt II. János Pál pápa legutóbb kiadott enciklikája, a
Dives in misericordia szerencsésen irányította rá az Egyház, sôt
a laikus világ figyelmét is Istennek erre a rendkívüli
tulajdonságára és egyúttal a megváltás ökonómiájának különleges
aspektusára, amit Isten irgalmassága jelent.
Beható tanulmányozásra lenne szükség, mely feltárná Fausztina
nôvér Naplójának és az idézett enciklikának közös pontjait, nem
beszélve az esetleges összefüggésekrôl. Ilyen érintkezési
pontokat valószínűleg nagy számban találnánk az idézett művekben,
mivel mindkettôt ugyanaz a forrás ihlette, nevezetesen az Isteni
kinyilatkoztatás és Krisztus tanítása. Ezenkívül ugyanabból a
lelki környezetbôl származnak, Krakkóból, tudomásom szerint az
egyetlen városból, melyben az Isteni Irgalmasságnak szentelt
legrégebbi templom áll. Azt is ki kell még emelni, hogy maga
Karol Wojtyla bíboros volt az, aki mint Krakkó érseke Faustyna
Kowalska nôvér boldoggá avatási eljárását kezdeményezte, és ezt
az eljárást elindította.
Mindezek fényében Fausztina nôvér Naplója óriási jelentôségre
tett szert a katolikus lelkiségen belül, és ezért fontossá vált
hiteles kiadásának elkészítése, hogy ily módon elejét vegyük a
szöveg elferdítéseinek, ami gyakran megesik, akkor is, ha
jóhiszemű, ám kellô felkészültséggel nem rendelkezô emberek
végzik egy szöveg kiadását. Így elkerülhetôvé válik, hogy eltérô,
sôt egymásnak ellentmondó kiadások jelenjenek meg, amint ez
megtörtént pl. a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz
lelkinaplójának -- az Egy lélek történetének -- esetében.
A Napló felületes átolvasása során az olvasót megdöbbentheti
nyelvének egyszerűsége, sôt az elôforduló nyelvtani és
stilisztikai hibák, de ne felejtsük el, hogy a Napló szerzôje még
befejezett általános iskolai végzettséggel sem rendelkezett. A
Naplóban foglalt teológiai tanítás önmagában is éreztetheti az
olvasóval annak rendkívüliségét, ha pedig figyelembe vesszük a
Fausztina nôvér végzettsége és teológiai tanítása közötti
kontrasztot, ez mindenképpen igazolja Isten kegyelmének különös
befolyását.
Szeretném itt felidézni találkozásomat napjaink egyik jól
ismert misztikusával, Speranza nôvérrel, aki Colle Valenzaban,
nem messze Toditól létrehozta az Amore Misericordioso néven
ismert, sokak által látogatott zarándokhelyet. Megkérdeztem
Speranza nôvért, ismeri-e Fausztina nôvér írásait, és mi a
véleménye róluk. Nagy egyszerűséggel válaszolt: ,,Ezek az írások
csodálatos tanítást tartalmaznak, de amikor olvassuk, nem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy Isten a filozófusokhoz a filozófusok
nyelvén szól, az egyszerű lelkekhez pedig az egyszerű emberek
nyelvén, és csak ezek elôtt az utóbbiak elôtt tárja fel azokat az
igazságokat, melyek e világ tudósai és bölcsei elôtt rejtve
vannak.``
Ennek az elôszónak a végén szabad legyen még egy személyes
élményemet felidéznem 1952-bôl, amikor elôször vettem részt
ünnepélyes boldoggá avatáson a Szent Péter bazilikában. Az
ünnepség után a résztvevôk közül néhányan megkérdezték: ki is
volt tulajdonképpen az illetô férfi vagy nô, akit boldoggá
avattak? A kérdés nagyon zavarba hozott, mivel abban a
pillanatban nem tudtam pontosan, kik is voltak ezek az emberek,
bár tudtam, hogy a boldoggá avatás lényege az, hogy példaképeket
állítson Isten népe elé, akiket követhet, akiknek életén
elmélkedhet.
A boldogok és boldoggá avatásra várók között Lengyelországnak
jelenleg két olyan embere van, akiket az egész világ ismer, és
tudja, kik voltak, mit tettek életükben, és milyen küldetést
hordoz az életük. Ez a két személy: Boldog Maximilian Kolbe, a
szeretet vértanúja, valamint Faustyna Kowalska nôvér, az Isteni
Irgalmasság apostola.

Róma, 1980. dec. 20.
+ Andrzej M. Deskur
c. érsek (Tene)

* Fausztina nôvér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena
Kowalska. A keresztségben a Helena, a rendben a beöltözés
alkalmával a Maria Faustyna nevet kapta. A vonatkozó irodalom
a legtöbb esetben csupán Faustyna Kowalska néven emlegeti.
Magyarországon Fausztina nôvérnek mondják és írják.
Kiadványunkban mi is Fausztina nôvérnek nevezzük, de ha a
családi névvel együtt kell leírnunk nevét, akkor minden
esetben lengyeles formában írjuk a keresztnevet is: Faustyna
Kowalska -- a szerk.
========================================================================
Bevezetô a Napló harmadik lengyel kiadásához


s.M. Elzbieta Siepak Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregció tagja

1. Faustyna M. Kowalska nôvér, Isten Irgalmasságának ma már
világszerte ismert apostola, a teológusok véleménye szerint az
Egyház legjelentôsebb misztikusai közé számít.
Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik
gyermekeként született Glogowiecben, és Helén névre keresztelték
a Swinice Warckie plébánia templomában. Gyermekkorától kezdve
mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom,
engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.
Az iskolát csak két és fél évig látogathatta: tizenhat éves,
mikor Aleksandrówban és Lódzban szolgálóleány lesz, hogy szülein
segítsen.
A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében (két
évvel elsô Szentáldozása elôtt), de szülei nem akarják, hogy
kolostorba lépjen. Ebben a helyzetben Helén megpróbálta elnyomni
magában az Isten hívó szavát. Az egyik látomásában megjelenô
szenvedô Krisztus szemrehányó szavai -- (Napló 9) -- azonban arra
kényszerítették, hogy helyet keressen magának egy kolostorban.
Több kolostor kapuján is bekopogott, de sehová sem vették fel.
1925. augusztus 1-én lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett
kongregáció küszöbét Varsóban a Zytnia utcában. Naplójában írja:
,,Az volt a benyomásom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna
be. Szívem egyetlen hálaima volt.`` (Napló 17)
Néhány hét múlva erôs kísértést érzett, hogy egy másik
kongregációba lépjen, ahol több ideje maradna az imára. Ekkor
megjelent elôtte Krisztus sebekkel borítva, és így szólt: ,,Te
okozol nekem ekkora fájdalmat, ha kilépsz ebbôl a rendbôl. Ide
hívtalak, nem máshová, és sok kegyelmet készítettem számodra.``
(Napló 19)
A rendben Fausztina Mária nôvér nevet kapta. Újoncidejét
Krakkóban töltötte és itt tette le elsô, majd öt évvel késôbb
örök fogadalmát -- a tisztaságra, a szegénységre és az
engedelmességre, St. Rospond püspök jelenlétében. A kongregáció
több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Plockban és
Vilniusban, ahol szakács, kertész és portás munkakörben
tevékenykedett.
Kívülrôl semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét.
Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje
szabályait, áhítatos, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulatú
és önzetlen felebaráti szeretettel.
Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind
bensôségesebb egyesülésre, és igyekezett áldozatosan
együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében: ,,Jézusom, te
tudod, hogy egészen fiatal éveimtôl kezdve nagy szent akartam
lenni, azaz oly bensôségesen akartalak szeretni, ahogy eddig egy
lélek sem szeretett Téged.`` (Napló 1372)
Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó
megismerkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével,
erôfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezetô
zton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a kontempláció
adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes
megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett
stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való
olvasás tudományával és a ritkán elôforduló misztikus eljegyzés
rendkívüli kegyelmével. Ily gazdag adományok mellett mégis azt
írja: ,,Sem a kegyelmek, sem a sugallatok, sem az elragadtatások,
sem sok adomány nem teszik a lelket tökéletessé, csak a lelkemnek
bensô egyesülése Istennel. Szentségem és tökéletességem
akaratomnak az Isten akaratával való szoros egyesülésén
alapszik.`` (Napló 1107)
A szigorú életmód és a kimerítô böjtök -- melyeket még a rendbe
való belépés elôtt magára kényszerített -- annyira legyengítették
szervezetét, hogy már a posztulátus alatt el kellett küldeni a
Varsó melletti Skolimówba, hogy javítsanak egészségi állapotán.
Elsô novíciátusi éve után átélte az ún. ,,sötét éjszaka``
rendkívüli fájdalmas misztikus tapasztalatait, ezt követôen a
küldetésébôl adódó sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet
kellett elviselnie. Fausztina nôvér felajánlotta életét a
bűnösökért, a lelkek megmentéséért, emiatt is különbözô
szenvedések érték. Élete utolsó éveiben megerôsödtek belsô
szenvedései, az ún. ,,lélek passzív éjszakája``, valamint testi
fájdalmai: elôrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely
megtámadta tüdejét és az emésztô-rendszerét. Emiatt két
alkalommal néhány hónapos kórházi kezelésen is volt Krakkóban, a
Pradnikon.
Fizikailag egészen felemésztôdve, de lelkileg teljesen éretten,
Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt
meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen, melybôl
tizenhárom évet töltött a rendben. Testét Krakkó-Lagiewnikiben, a
kolostori temetô sírboltjában helyezték örök nyugalomra, amely
1966-ban a boldoggá avatás információs pere folyamán átkerült a
kápolnába.
Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul
szeretô szerzetesnôre az Úr Jézus olyan missziót bízott, ami az
egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. ,,Ma téged küldelek
az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével -- mondta Jézus.
Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom
gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani.`` (Napló 1588) ,,Te
vagy irgalmasságom titkárnôje, erre a tisztségre jelöltelek ki a
jelen és az eljövendô életben (Napló 1605), ... hogy közöld a
lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd
ôket: bízzanak irgalmam mélységében.`` (Napló 1567)

2. Fausztina nôvér küldetése. Ez a küldetés röviden összefoglalva
azon alapszik, hogy a mindenki által öröktôl fogva ismert, de
feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szeretetét újra az
emberek emlékezetébe idézze, és az Isteni Irgalmasság kultuszának
újabb formáit ismertesse meg, melynek gyakorlata a vallásos élet
megújulására vezet a keresztényi bizalom és irgalom szellemében.
A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nôvér Jézus világos
parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nôvér
lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait
jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzéseibôl küldetésének lényegét
megérthessük, tudományos elemzésre is szükség volt, amit az
ismert és nagyra becsült teológus, Prof. Ignacy Rózycki atya
végzett el. Ennek a munkának rövidített változatát tartalmazza Az
Isteni Irgalom, az Isteni Irgalom kultuszának alapvonásai című
referátum. A Fausztina nôvér által ismertetett Isteni Irgalmasság
kultuszáról szóló korábbi munkák csak néhány elemet tartalmaznak,
s néha lényegtelen dolgokkal foglalkoznak, pl. a litániával és
kilenceddel, meg sem említvén az Irgalmasság óráját. Ugyanazt
emeli ki Rózycki atya is: ,,Mielôtt megismerkednénk az Isteni
Irgalmasság kultuszának konkrét formáival, figyelembe kell
vennünk, hogy nincs közöttük ismert és kedvelt litánia vagy
kilenced.``
Az Isteni Irgalmasság kultuszának új, konkrét formáit az Úr
Jézus hozzájuk fűzött ígéretei alapján kell kiválasztanunk. Ezen
ígéretek beteljesedésének feltételei: az Isten jóságába és
irgalmába vetett bizalom és a felebarátainkkal szembeni szeretet.
Prof. Rózycki az Isten Irgalmához szóló áhítat öt formáját
sorolja fel:
a.) Az Irgalmas Jézus képe. Rajzát Plockban, 1931. február 22-
én kapott látomás alapján jegyezte fel a nôvér. ,,Este, amikor a
cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában.
Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a
ruháját. Mellébôl a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elô,
egy piros és egy halvány. ... Kis idô múlva azt mondta Jézus:
‘Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással:
Jézusom, bízom Benned.’`` (Napló 47) ,,Azt kívánom, hogy a
képet... húsvét után az elsô vasárnapon ünnepélyesen áldják meg.
Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!`` (Napló 49)
A kép mondanivalója szorosan kapcsolódik ennek a vasárnapnak
liturgiájához. Az Egyház ezen a napon János Evangéliumát olvassa
fel, amikor a feltámadt Jézus megjelent az utolsó vacsora
termében, s megalapította a bűnbánat szentségét (Jn 20,19-29).
Mint feltámadt Üdvözítôt ábrázolja Ôt a kép, aki szenvedése és
kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai,
melyek a lándzsa által megnyitott szívébôl (nem látható a képen)
törnek elô, és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek
eseményeire emlékeztetnek (Jn 19,17-18; 33,37). Tehát az Irgalmas
Jézus képe az Evangélium e két eseményéhez kapcsolódik, melyek a
legtökéletesebben fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt.
Krisztusnak ezen a képén jellemzô a két sugár. Jelentôségérôl
kérdezve így válaszol az Úr: ,,A halvány sugár a vizet jelenti,
ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete.
... Boldog, aki ezek árnyékában él.`` (Napló 299) A lelket a
keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és
legbôségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a
szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti -- amelynek
bibliai jelképe a víz --, valamint az új szövetséget Isten és
ember között, amelyet Jézus az Ô vére által kötött.
Az Irgalmas Jézus képét gyakran az ,,Isteni Irgalmasság``
képének is mondják, ami helyes, mert épp Krisztus húsvéti
misztériumában nyilvánul meg legjobban Istennek az emberek iránti
végtelen szeretete.
A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de
emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és a felebarátaink
iránt tettekben megnyilvánuló szeretet kötelességét. A kép
aláírása Jézus akaratából: ,,Jézusom, bízom Benned.`` ,,A kép
emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerôsebb hit sem
segít semmit cselekedetek nélkül.`` (Napló 742)
A kép így értelmezett kultuszához, mely alapvetôen a keresztény
bizalmon és irgalmasságon nyugszik, az Úr különbözô ígéreteket
fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy
elôrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet,
melyet az emberek bizalommal kérnek. ,,A kép által sok kegyelmet
fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetôvé kell tenni
minden lélek számára.`` (Napló 570)
b.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében
ez áll elsô helyen. Jézus elsô alkalommal 1931-ben, Plockban
beszélt Fausztina nôvérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet
szenteljenek az Isten Irgalmasságának: ,,Azt kívánom, hogy legyen
az Irgalmasságának ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet
ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az elsô vasárnapon
ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság
ünnepe!`` (Napló 49)
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni elsô vasárnapra történô
helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás
húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló
szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az
ünnepet elôkészítô Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit
Nagypénteken kell elkezdeni.
Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen
tiszteljük irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem
forrása minden ember számára: ,,Azt kívánom -- mondta Jézus --
hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden
lélek, de fôleg a szegény bűnösök részére.`` (Napló 699)
,,Keserves szenvedéseim ellenére elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó
mentôövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsôítik
irgalmamat, örökre elvesznek.`` (Napló 965)
Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával
lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: ,,Aki ezen a napon az Élet
Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes
elengedését nyeri el.`` (Napló 300) ,,Ezen a napon megnyílik
irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre,
aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni
hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is.`` (Napló 699)
Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten
irgalma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten
jóságában, a felebaráti szeretet gyakor-lása, a megszentelô
kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó Szentáldozás. Jézus
mondta: ,,Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem
fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni
elsô vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon
hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.`` (Napló 570)
c.) Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére. Ezt a rózsafüzért Jézus
Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina nôvérnek
bocsánatért könyörgô, Isten haragját lecsillapító imaként (vö.
Napló 474-476).
Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus
Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga,
felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt
egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel
a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert.
Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és az egész
világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az
alapvetô bizalom és minden jó ima feltétele mellett (alázat,
kitartás, Isten akaratával való egyesülés) a hívôk elnyerhetik
Krisztus ígéretét, mely fôleg haláluk óráját illeti: a megtérés
kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért
imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják.
Jézus mondta: ,,Ha ezt az imát haldokló mellett mondják,
mérséklôdik Isten haragja és mérhetetlen irgalom veszi körül a
lelket.`` (Napló 811) Az általános ígéret így hangzik: ,,Úgy
tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire
engem kértek (Napló 1541), ... ha ez megegyezik akaratommal.``
(Napló 1731) Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az
embernek sem, fôleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: ,,E rózsafüzér imádkozásával
közelebb hozod hozzám az emberiséget.`` (Napló 929) ,,Azokat a
lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben
körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.`` (Napló
754)
d.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina
nôvér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta
fel: ,,Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el
teljesen irgalmasságomban, dicsôítsd és magasztald; hívd le az
egész világra hatalmát, fôleg a szegény bűnösökre, mert az
irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.``
(Napló 1572) Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot
is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának
legjobban megfelel: ,,Igyekezz ebben az órában elvégezni a
keresztutat! -- mondta Fausztinának -- Ha ez nem lehetséges, kis
idôre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor
merülj el imádságban -- ha röviden is -- ott, ahol éppen vagy.``
(Napló 1572)
Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek
szükségesek az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:
1.) Az imát Jézushoz intézzük.
2.) Délután háromkor történjék.
3.) Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.
,,Ebben az órában -- mondta Jézus -- kéréseddel mindent
elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a
kegyelem a világba: az irgalom legyôzte az igazságosságot.``
(Napló 1572)
e.) Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése. Ezt azért emelte
ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűzôdnek. Jézus: ,,Azokat
a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész
életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemôjét.
Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk
leszek.`` (Napló 1075)
Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti
keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló
szeretete. Az Úr Jézus ,,teremtményeitôl bizalmat`` (Napló 1059)
követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását
tettel, szóval vagy imádsággal. ,,Felebarátaid iránt mindig és
mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elôl nem térhetsz ki
sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem
bocsánatkéréssel.`` (Napló 742) Jézus azt kívánja tisztelôitôl,
hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek
felebarátaikért.
Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése nem kíván
feltétlenül sok szót, hanem a hit keresztény alapját, az Isten
iránti bizalmat követeli meg, és azt, hogy minél irgalmasabbak
legyünk. Az apostoli küldetés ezen példáját adta életével
Fausztina nôvér.
f.) Az Isteni Irgalmasság kultusza a vallásos élet megújítására
törekszik az Egyházban a keresztényi bizalom és irgalmasság
szellemében. Így kell értelmeznünk az ,,új kongregáció``
fogalmát, mellyel találkozhatunk a Napló lapjain. Fausztinában
fokozatosan érlelôdött meg Krisztus óhajtása, és bizonyos
fejlôdésen ment keresztül; egy szigorúan szemlélôdô rendtôl
eljutott egy olyan mozgalomig, melybe a (nôi és férfi) apostoli
rendek, valamint a világi emberek is belekapcsolódhatnak. Ez a
hatalmas, nemzetek fölötti közösség egy nagy család, melyet Isten
irgalmasságának titkában egyesít, s mely azt akarja, hogy Isten
ezen tulajdonsága visszatükrözôdjék a szívekben és a tettekben,
valamint Ôt kívánja dicsôíteni. Ez egy olyan közösség, mely
különbözô módon, állapottól és hivatástól függôen (papi,
szerzetesi hivatás vagy elhivatottság a világi életre) a bizalom
és irgalom evangéliumi ideáljával él. Életével és szavaival Isten
Irgalmasságának felfoghatatlan titkát terjeszti, és Isten
irgalmáért esedezik a világ számára.
Fausztina nôvér küldetésének mély megalapozottságát találhatjuk
a Szentírásban és az egyházi dokumentumokban, kiváltképp a
Szentatya, II. János Pál Dives in misericordia című
enciklikájában.

3. A Napló harmadik kiadásának elôzményei. Fausztina nôvér
Naplójának elsô, kritikai kiadása 1981-ben jelent meg az
Irgalmasság Anyja Nôvéreinek Kongregációja és a Máriás Papok
(Ksieza Marianie) -- Kosztka Szent Szaniszlóról elnevezett
amerikai rendtartományának -- kiadója együttműködésével. A Napló
hat, kézzel írott füzetét, valamint a Felkészülésem a
Szentáldozásra c. füzetet tartalmazza. A kiadványt Andrzej M.
Deskur érsek elôszavával, Jerzy Mrówczynski atya fôként a művet
érintô részletes bevezetôjével, Fausztina nôvér életének
kalendáriumával, a Napló tartalmát magyarázó jegyzetekkel,
valamint személy-, hely- és tárgymutatókkal látták el.
A Napló második kiadását az Imaapostolság Kiadója (Wydawnictwo
Apostolstwa Modlitwy) készítette el 1987-ben. A népszerűsítô
jellegű kiadásban részben eltekintettek a zárójelek
használatától, melyekben a kéziratból hiányzó betűket vagy a
rövidítések magyarázatát tüntették föl. Ugyancsak
átszerkesztették a jegyzeteket, a mutatókat, valamint a
kalendáriumot.
A Napló harmadik kiadása a Máriás Papok lengyel tartományának
kiadójánál (Wydawnictwo Ksiezy Marianów) jelent meg az
Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációjának együttműködésével. A
második kiadást veszi alapul. Az új kiadványhoz Andrzej M. Deskur
Kardinális atya írt elôszót, Jerzy Mrówczynski atya bevezetôjének
helyére pedig a jelen szöveg került. Fontosnak tartjuk ugyanis,
hogy a mű soron következô kiadásánál közelebb kerüljön az
olvasóhoz a Napló Szerzôjének alakja és az ô küldetése, s ezáltal
olvashatóbb legyen a könyv. Némely nyelvi hibát ugyancsak
kijavítottak, valamint az aktuális adatokat bevezették a
jegyzetekbe.

Az Isteni Irgalmasság nagyobb dicsôségére!

Krakkó, 1991. december

s. M. Elzbieta Siepak
ZMBM
========================================================================
Szerkesztôi megjegyzések


Antalóczi Lajos plébános, érseki könyvtárigazgató

Kincset tart kezében az Olvasó. Boldog Faustyna Kowalska --
ahogy Magyarországon nevezik: Fausztina nôvér -- Naplóját, amit a
teológusok, a papok és a szerzetesek egyre szélesebb körben
sorolnak a misztikus irodalom legjelentôsebb alkotásai közé. A
Napló századunk harmincas éveinek közepén -- mondhatni az atomkor
küszöbén -- íródott. A világ már javában szenved az elhatalmasodó
bűn nyomában járó pusztítástól (vö. Jak 1,15). Sorra teljesednek
az Isteni Irgalom Anyjának La Salette-i és fatimai szavai. Az
emberiséget néhány év választja el a második világháborútól. A
háborút követôen a technika csodái kápráztatnak, az erôszakos
ateizmus nyomában pedig mindent tarolni igyekszik a kozmopolita,
liberális szemlélet. Látszólag minden erô az Isten és az istenhit
ellen szervezôdik. Egyházunk statisztikai adatai valamennyi
kontinensen komolyan figyelmeztetnek erre a jelenségre.
Szentatyánk a tendenciával szemben meghirdette az
újraevangelizálást. Ennek megvalósításához egyházunk a
hagyományos lelkipásztori módszerek mellett új és hatékonyabb
evangelizációs eszközöket keres. Útkeresésünk jelenlegi
helyzetében biztató, hogy híveink egyre nagyobb felelôsséggel és
egyre szélesebb körben vállalnak részt az evangelizációs
munkából.
Ebben a válságosnak tűnô környezetben új fény tűnik fel az
Egyház egén, az Isteni Irgalmasság üzenete (vö. Napló 378). Ez a
fény a megtestesült Ige Szívébôl árad, és beragyogja az egész
világot. (,,Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a
kegyelem...`` Róm 5,20b) Az irgalom végighúzódik az
üdvtörténeten, hiszen az istenfélôk nemzedékrôl nemzedékre (vö.
Lk 1,50) részesei lehetnek, most azonban a derengô, a szunnyadó
fény meg akarja világítani lelkünk valamennyi rejtekét, az Isteni
Irgalom vonzó szeretetével megszólít minden embert. Megszólít és
új életre hív. A szeretet civilizációjának felépítésére és
megélésére. Még javában szervezôdik a bűn, amikor egy kolostor
cellájában már mentôöv adatik minden lélek számára. Olyan üzenet
érkezik hozzánk a két és fél osztályt végzett Fausztina nôvér
közvetítésével, amely láthatóan az újraevangelizálás egyedül
hatékony eszköze az egyház mai életében. Bármilyen legyen is az
ember múltja, az Isten a szeretet találékonyságával nagyszerű
esélyt ad a rendezésre. ,,Ha a lélek már oszló hulla lenne, s
emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna
veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen
életre kelti a lelket.`` (Napló 1448)
Az Isten irgalma erôsebb mint a nép bűnei (Dives in
misericordia 20). ``Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb
bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem
ôt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban.`` (Napló 1146)
Ez a szelíd biztatás azonban figyelmeztet is. Válaszolni kell rá.
Az iménti idézet így folytatódik: ,,Mielôtt eljövök mint
igazságos Bíró, elôbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem
akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján
kell áthaladnia.`` (Napló 1146)
Nem új tanításról van szó. Az ,,irgalmasságában gazdag Isten``
(Ef 2,4), a tékozló fiú atyja, aki ,,hűséges marad atyaságához,
és hűséges a szeretethez, melyet ô a maga részérôl soha nem vont
meg a fiától`` (Dives in misericordia 37), feltárja irgalmának
mélységét és gazdagságát, s felajánlja azt az atyai házból
eltévedt gyermekeinek. Aki elfogadja és megismeri ezt a túláradó
lehetôséget, gazdagon tudja gyümölcsöztetni önmaga lelki életében
és az evangelizációs munkában. ,,Mondd meg papjaimnak, hogy a
megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben
lévô végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki
irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan
hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak.``
(Napló 1521)
Az Eger, Kisboldogasszony Plébánia és az Egri Fôegyházmegyei
Könyvtár igen nehéz feladatot vállalt a több mint ötszáz oldalas
munka lefordíttatásával és kiadásával. A könyv megjelenésében
szerepet játszó szakemberek fáradságos és kiváló munkát végeztek.
Valamennyiüket hála és köszönet illeti.
A kiadó tisztelettel megköszöni az Irgalmasság Anyja Nôvérei
Kongregációja, s.M. Paulina Helena Slomka generális anya és s.M.
Elzbieta Siepak anya közreműködését, segítségét, a fordítási és
megjelenési engedély díjtalan megadását. Köszönetet mondunk dr.
Stanislaw Swidzinski úrnak (Coesfeld--Lette, Németország), hogy
lehetôvé tette az általa kiadott fotók díjtalan felhasználását.
A két fordító, Koncz Éva (Bp.) és Trojan Márta (Füzesabony)
áldozatos és nehéz munkáját a kiadó megköszöni, de hisszük, hogy
valódi jutalmukat az Isten fogja kimérni. Megköszönjük Trojan
Marian Józef nyelvi kérdésekben adott tanácsait is.
A fordítási munkát megnehezítette a lengyel eredeti szöveg igen
egyszerű, sokszor azonban szövevényes mondatfűzése. A fordítók
mindenben követték az Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációjának
(Zgromadzenie Sióstr Matki Bozej Milosierdzia, Kraków) kérését, s
hűen törekedtek visszaadni a Napló egészét. Ezért fordul elô a
magyar szövegben is olykor az igeidôk, a tegezés-magázás váltása
egy-egy epizódon vagy akár egy mondaton belül is, és helyenként
nem lehetett kiküszöbölni a szóismétléseket sem. A nagy és kis
kezdôbetűk váltako-zásában is követtük a lengyel kiadás
gyakorlatát akkor is, ha az ellenkezik a magyar helyesírás
szabályaival. A versek -- bár ihletettségbôl fakadtak --,
egyszerű alkotások. Ezek átültetése során is a gondolat
visszaadására törekedtünk.
A fordítás az elsô lengyel (kritikai) kiadás alapján készült,
de a kronológia, a jegyzet apparátus és a mutatók a krakkói zárda
engedélyével az 5. (átszerkesztett) lengyel kiadásból kerültek
átvételre. A kiadó úgy gondolja, hogy a nehézségek ellenére is a
teljes Napló magyar nyelvű kiadása forrás értékű.
Kiadványunk tipográfiai tekintetben is követi a lengyel eredeti
módszerét. Figyeltünk az apróságokra is, noha ezeknek nincs
jelentôségük. Mi is feltüntettük pl. a JMJ (= Jézus, Mária,
József), és a + jeleket, amelyek Fausztina nôvértôl származnak. A
dátumok jelölésénél a római számok helyett arab számokat
használunk. Fausztina nôvér gyóntatójának kérésére Jézus szavait
aláhúzta a kéziratban. Mi is, mint a különféle fordítások, pl. a
német, dôlt betűvel és idézôjelben közöljük ezeket, de csak
ezeket a kijelentéseket. Csupán Andrzej M. Deskur bíboros úr,
ill. s.M. Elzbieta Siepak anya bevezetôjében alkalmaztunk néhány
tipográfiai kiemelést. A lengyel kritikai kiadás 833 jelzetet
használ, az ötödik kiadás pedig (ezt vettük át mi is) 421-et. A
hiányzó 412 jelzet tartalom tekintetében nem jelent információ
veszteséget. A fejezetszámozást természetesen megôriztük.
Nem csupán a könyveknek, de a fordításoknak is megvan a maguk
története. A kiadási szándék felvállalásában fontos szerepet
játszottak dr. Tátrai Kálmánnénak a Naplóval kapcsolatosan
megjelent és kéziratban maradt fordításai, amit ez alkalommal is
megköszönök. Köszönetemet fejezem ki Ft. Szenes Józsefnek, Begyik
Tibornak és Bálint Gábornak is minden biztatásért és
támogatásért.
Köszönet illeti a sok türelmet igénylô gépelési és javítási
munka elvégzôit: Ft. dr. Linczenbold Leventét, Ligeti Gabriellát,
Horváth Mártát, Barta Róbertnét, Pap Pétert; a nyomdai
elôkészítésért Péderi Attilát.
Köszönettel tartozom munkatársaimnak, Gyimesi Alajosnak, Szabó
Dénesnek, Pozsgay Lászlónénak, Kiss Lászlónénak és Vágó Imrénének
a Fôegyházmegyei Könyvtárban, ill. az Eger, Kisboldogasszony
Plébánián, akik készségesen vállaltak komoly áldozatot a kiadvány
formálásában és terjesztésében.
Befejezésül fiúi tisztelettel mondok köszönetet fôpásztoromnak,
dr. Seregély István érsek úrnak, a MKPK elnökének az erkölcsi
támogatásért, valamint dr. Katona István egri segédpüspök úrnak
az áldozatos segítségért és tanácsokért.
Végezetül álljon itt két idézet a Naplóból: ,,Megnyitom
szívemet mint az irgalom élô forrását, hogy minden lélek életet
merítsen belôle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom
tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való
megerôsödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba
helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el.`` (Napló 1520)
,,Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom
üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg
akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani. A büntetést
csak akkor alkalmazom, ha ôk maguk kényszerítenek erre... Az
igazság napja elôtt az irgalmasság napját küldöm.`` (Napló 1588)
Ezen igék jegyében s maradandó gyümölcsök reményében bocsátjuk
útjára kiadványunkat.

Eger, 1998. Húsvét

dr. Antalóczi Lajos
pp. prelátus, plébános,
érseki könyvtárigazgató
========================================================================
Kronológia


Boldog Maria Faustyna Helena Kowalska
az Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációjának tagja

1905.8.25. Ezen a napon született Helena Kowalska,
Glogowiec faluban. (Jelenleg konini
vajdaság Lengyelországban).
1905.8.27. Megkeresztelték a Szent Kázmér
egyházközségben, Swinice Warckie-ben.
(Wroclawi egyházmegye.)
1912. Helena elsô ízben hallja a hívást a zárdai
életre.
1914. Helena elsô áldozása.
1917.9. Megkezdi tanulmányait az általános
iskolában.
1921. Munkába lép egy ismerôs családnál a lódzi
Aleksandrówban. Nevük: Bryszewski.
1922. Hazatér a szülôi házba. Kijelenti, hogy
zárdába szeretne lépni. A szülôk ellenzik.
1922. ôsze Helena Lódzba utazik munkát keresni. Többek
között dolgozott Marcjanna Sadowska
boltjában is (ul. Abramowskiego, 29) egy
évig. (1923.2.2.--1924.7.1)
1924.7. Varsóba utazik, ahol kolostorba szeretne
lépni. Helena jelentkezik az Irgalmasság
Anyja Nôvéreinek Kongregációjába, a Zytnia
u. 3/9-be. A fônöknô megígéri neki, hogy
fölveszi, elôtte azonban azt ajánlja
Helenának, hogy dolgozzon, s készítse elô
szerény hozományát.
1925.8. Egy évig háztartási kisegítôként dolgozik,
majd újból jelentkezik a Zytnia-utcai
kolostor fônöknôjénél, aki most már végleg
felveszi, s így Helena elkezdheti a
postulatust (Rendi próba).
1926.1.23. Helena a krakkói újoncházba megy.
1926.4.30. Beöltözéskor rendi ruhát és rendi nevet
kap: Maria Faustyna.
1927.3-4. Fausztina nôvér lelki sötétséget él át. Ez
a megpróbáltatás másfél évig tart.
1928.4.16. Nagypénteken a szenvedô újoncot Isten
szeretetének lángja keríti hatalmába.
Elfelejti a kiállt kínokat, s világosan
látja, mennyit szenvedett érte Krisztus.
1928.4.30. Miután befejezi a novíciátust és a
nyolcnapos lelkigyakorlatot, Fausztina
nôvér leteszi elsô ideiglenes fogadalmát.
1928.10.6--10. Az Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációban
általános konventet tartanak. Michaela
Moraczewska anya lesz az általános fônöknô.
Ô marad Fausztina nôvér elöljárója élete
végéig. Nehéz pillanataiban ô lesz
segítsége és vigasza.
1928.10.31. Fausztina nôvér varsói rendházba utazik
(Zytnia u. 3/9), hogy ott a konyhán
dolgozzék.
1929.2.21--6.11. Fausztina nôvér Vilniusban tartózkodik,
hogy ott az egyik nôvért helyettesítse, aki
a harmadik próbatételre készül.
1929.6. Fausztina nôvérnek Varsóban az újonnan
alapított, Hetmanska utcai házba kell
mennie dolgozni.
1929.7.7. Fausztina nôvért rövid idôre áthelyezik a
Poznan melletti Kiekrzbe, hogy konyhán
helyettesítsen egy beteg nôvért.
1929.10. Fausztina nôvér a Kongregáció varsói
házában tartózkodik (Zytnia u.).
1930.5--6. A kongregáció plocki házába küldik. Ott
egymást követô sorrendben a sütödében, a
konyhában, majd a péküzletben dolgozik.
1931.2.22. Fausztina nôvérnek megjelent az Úr Jézus.
Azt az utasítást adja, hogy fessenek róla
egy képet úgy, ahogyan a nôvér látta.
1932.11. Fausztina nôvér Varsóba megy a harmadik
próbatételre, mely öt hónapig tart. Ezután
teszik le örök fogadalmukat a nôvérek az
Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációban.
1933.4.18. Fausztina nôvér Krakkóba utazik nyolcnapos
lelkigyakorlatra az örök fogadalom elôtt.
1933.5.1. Fausztina nôvér leteszi örök fogadalmát. (A
szertartást Stanislaw Rospond püspök
vezeti).
1933.5.25. Fausztina nôvér Vilniusba utazik.
1934.1.2. Fausztina nôvér elsô alkalommal megy el
Eugeniusz Kazimirowski festôművészhez,
akinek meg kell festenie az Isteni
Irgalmasság képét.
1934.3.29. Fausztina nôvér felajánlja magát a
bűnösökért, fôleg azokért a lelkekért, akik
elvesztették Isten irgalmában való
bizalmukat.
1934.6. Isten Irgalmasságának a képe elkészült.
Fausztina nôvér sírt a kép láttán, mert
azon az Úr Jézus nem olyan szép, ahogy ô
látta.
1934.8.12. Fausztina nôvérnél gyors gyengülés
észlelhetô. Sopocko páter feladja neki az
utolsó kenetet.
1934.8.13. Fausztina nôvér egészségi állapota jobbra
fordul.
1934.10.26. Fausztina nôvér 17 óra 50 perckor a
tanulókkal a kertbôl vacsorázni indul,
amikor megpillantja a vilniusi kápolna
felett az Úr Jézust olyan alakban, ahogyan
Ôt Plockban látta, azaz a sugarakkal -- a
halvánnyal és a pirossal. -- A sugarak
körülfogták a Kongregáció kápolnáját, a
növendékek betegszobáját, s végül
elárasztották az egész világot.
1935.2.15. Fausztina nôvér meghallja, hogy édesanyja
súlyos beteg, hazautazik falujába,
Glogowiecbe. Visszaútban megszakítja
utazását Varsóban, hogy lássa általános
fônöknôjét, Michaela Moraczewska, és
egykori mesternôjét, Maria Józefa Brzoza
nôvéreket. Néhány nap múlva visszatér
Vilniusba.
1935.10.19. Fausztina nôvér nyolcnapos lelkigyakorlatra
Krakkóba utazik.
1936.1.8. F. nôvér meglátogatja Romuald Jalbrzykowski
érseket, vilniusi metropolitát, s elmondja
neki, hogy Jézus egy új kongregáció
alapítását kívánja.
1936.3.21. Fausztina nôvér elutazik Vilniusból
Varsóba.
1936.3.25. Fausztina nôvért áthelyezik a Kongregáció
walendówi rendházába.
1936.4. Fausztina nôvért Derdybe helyezték.
(Walendówtól 2 km-re van.)
1936.5.11. Derdybôl állandó tartózkodásra Krakkóba
utazik.
1936.9.14. Találkozás Jalbrzykowski érsek úrral, aki
átutazóban felkereste Krakkóban a
rendházat.
1936.9.19. Fausztina nôvér orvosi kivizsgálás végett a
pradniki kórházban tartózkodik. (Ma: II.
János Pál Kórház)
1936.12.9--1937.3.27 Fausztina nôvért a pradniki kórházban
ápolják.
1937.7.29--1937.8.10 Fausztina nôvér Rabkában tartózkodik.
1938.4.21. Fausztina nôvér egészségi állapota annyira
romlik, hogy másodszor is elküldik a
pradniki kórházba.
1938.8. Fausztina nôvér utolsó levelét küldi az
ált. fônöknônek, melyben életének minden
vétségéért bocsánatot kér. ,,Viszontlátásra
az égben!`` szavakkal zárja a levelét.
1938.8.25. Feladják Fausztina nôvérnek az utolsó
kenetet.
1938.9.2. Sopocko atya a pradniki kórházi látogatása
alatt meglátja Fausztina nôvért extázisban.
1938.9.17. Fausztina nôvért a kórházból visszahozzák a
kolostorba.
1938.10.5. 22 óra 45 perckor nagy kitartással elviselt
hosszú szenvedés után Maria Faustyna
Kowalska nôvér hazatér az Úrhoz, hogy örök
jutalmát elnyerje.
1938.10.7. Fausztina nôvért a kolostor temetôjében a
nôvérek közös sírboltjába temették, ami az
Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregáció
krakkói rendházának kertjében található.
(Krakkó -- Lagiewniki)

Halála utáni események

1965.10.21. A Krakkói Érsekségen elkezdôdik az
információs eljárás Fausztina nôvér
boldoggá avatása ügyében.
1966.11.25. Fausztina nôvér földi maradványait a
kolostor temetôjébôl áthelyezik az
Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregáció
kápolnájába. (Krakkó-Lagiewniki)
1967.9.20. Karol Wojtyla bíboros ünnepélyes üléssel
zárta le krakkói egyházmegyében a Fausztina
nôvérre vonatkozó információs eljárást.
1968.1.31. A Szenttéavatási Kongregáció megkezdte
Isten Szolgálólányának, Fausztina nôvérnek
boldoggá avatási eljárását.
1993.4.18. (Irgalmasság Vasárnapja) II. János Pál pápa
a Vatikánban boldoggá avatja Fausztina
nôvért.
========================================================================
Napló -- 1. füzet 1--100


A Legméltóságosabb Oltáriszentségrôl nevezett

Boldog
FAUSZTINA
nôvér
(Faustyna Kowalska)
Az Irgalmasság Anyja Nôvérei Kongregációjának tagja

NAPLÓ
1. füzet

Az Úr Irgalmát fogom dicsérni

1 (1)[*]
Ó, Örök Szeretet, szent képed[1] megfestését kéred,
S feltárul elôttünk irgalmad forrásának mélye.
Ki e sugarakhoz járul, azt megáldod,
Az éjfekete lelket hófehérre váltod.
Ó, édes Jézus, irgalmad trónusát állítottad itt[2] fel,
Hogy vigasztald és gyámolítsd a bűnös embert.
Megnyitott Szíved tiszta forrás -- belôle
Vigasz árad a megtört szív sebére.
E kép iránti tisztelet és dicsôítés
Az emberi lelkekben soha meg ne szűnjék!
Isten irgalmasságát minden szív dicsérje,
Most és mindenkor, örökkön-örökké.

2 Ó, Istenem!

A jövôbe pillantás félelemmel tölt el.
De miért is kellene elmélyednem a jövôben?
Csak a jelen pillanat drága nekem,
Hisz lehet, a jövô nem is látogatja meg lelkem.
Az elmúlt idôn nincs hatalmam,
Hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak.
Ezt sem a bölcsek, sem a próféták nem tudták megtenni.
Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt.
Ó, jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém,
Minden erômmel óhajtok is veled élni.
Bár kicsi és gyenge vagyok én,
Mindenhatóságod kegyelmét adod nekem mégis.
Bízva tehát irgalmadban,
Az élet útját kisgyermekként járom.
Szívem, mely a Te nagyobb dicsôségedet óhajtja,
Néked mindennap újra felajánlom.

3 (2)
+
JMJ
Isten és a lelkek
Irgalmasság Királya, vezesd a lelkem!
A Legszentebb Oltáriszentségrôl nevezett
Fausztina nôvér

Vilnius, 1934.7.28.
4
Ó, Jézusom! Irántad érzett bizalomból
ezer koszorút fonok Néked,
És tudom, mind kivirágzik.
És tudom, mind kivirágzik,
ha az isteni Nap rájuk ragyog.
Ó, hatalmas Isteni Szentség,
Ki Istenemet elrejted.
Jézus, légy velem minden pillanatomban,
S szívemen nem lesz úrrá soha félelem.

(3)
+
JMJ
Vilnius, 1934.7.28.
+ Elsô füzet

Isten és a lelkek

5 Légy dicsôítve, ó, Magasságos Szentháromság, most és minden
idôben. Dicsôítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és
hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó, Istenem.

6 Le kell írnom[3] lelkem Veled való találkozásait látogatásaid
különös pillanatában, ó, Istenem. Rólad kell írnom, ki
felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban.
A Te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra
utasítást, aki itt a földön, ó, Istenem, a Te helyettesed, aki
szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, Te látod, mily
nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt,
amit lelkemben átélek. Ó, Istenem, leírhatja-e mindazt a toll,
amire nemegyszer szavak sincsenek? De Te parancsoltad meg az
írást, ó, Istenem, és ez elég nekem.

7
Varsó, 1925.8.1.
Belépés a kolostorba

Isten hívását, a szerzetesi hivatás kegyelmét hétéves koromtól
éreztem. Hétéves voltam, amikor elôször hallottam meg Isten
hangját a lelkemben, mely meghívás volt egy tökéletesebb életre,
de nem mindig engedelmeskedtem a kegyelem szavának. Nem
találkoztam senkivel, aki megmagyarázta volna nekem ezeket a
dolgokat.

8 Tizennyolcadik évemben szüleim határozottan elutasították
nyomatékos kérésemet, hogy engedjenek kolostorba lépni. A
visszautasítás után átadtam magam az élet hiúságainak.[4] Nem
hallgattam a kegyelem szavára -- bár a lelkem semmiben (4) sem
talált megelégedést. A szüntelenül hangzó kegyelmi hívások óriási
szenvedést okoztak, melyeket szórakozásokkal törekedtem elnyomni.
Bensômben kerülni próbáltam Istent, és egész lelkemmel a
teremtményekhez fordultam. Az isteni kegyelem mégis gyôzött a
lelkemben.

9 Egy alkalommal az egyik nôvéremmel bálban[5] voltam. Mikor
mindenki a legjobban szórakozott, az én lelkem nagy bensô kínokat
állt ki. Abban a pillanatban, amikor táncolni kezdtem,
megpillantottam magam mellett Jézust, az ereje vesztett, ruháitól
megfosztott, sebekkel borított Jézust, aki így szólt hozzám:
,,Meddig fogok még szenvedni miattad, és te meddig vezetsz még
félre engem?`` Ebben a pillanatban elnémult a kedves zene, eltűnt
szemeim elôl a társaság, csak ketten maradtunk: Jézus és én.
Kedves nôvérem mellé ültem, és megpróbáltam fejfájás ürügyével
palástolni mindazt, ami a lelkemben zajlott. Nemsokára titokban
elhagytam a társaságot és nôvéremet, és elmentem a Kosztka Szent
Szaniszló katedrálisba. Már látszott a hajnali órák szürkülete. A
templomban kevesen voltak. Nem törôdve semmivel, ami körülöttem
történt, levetettem magam kereszt alakban az Oltáriszentség
elôtt, és arra kértem az Urat, hogy mutassa meg, mit kell tennem
a továbbiakban.

10 Hirtelen meghallottam e szavakat: ,,Azonnal utazz Varsóba,
ott fogsz belépni egy zárdába.`` Felemelkedtem az imádságból,
hazamentem, s elintéztem a legszükségesebb dolgokat. Ahogy
tudtam, elmondtam nôvéremnek, mi történt a lelkemben, és kértem,
búcsúzzon el nevemben a szüleimtôl, s így, egyetlen ruhámban,
semmi nélkül érkeztem meg Varsóba.

11 Midôn kiszálltam a vonatból, s láttam, hogy mindenki
igyekszik valahová, elfogott a félelem: mitévô legyek? Nincs
senki ismerôsöm. Kihez forduljak? -- Azt mondtam a Szűzanyának:
Mária, vezess kérlek, Te irányíts! -- Azonnal meghallottam
lelkemben e szavakat: ,,Menj el a városon túlra, egy bizonyos
faluba,[6] ahol majd biztos menedéket találsz éjszakára.`` Így is
tettem, s minden úgy történt, ahogy a Szűzanya mondta.

12 A következô reggel jó korán bementem a városba, felkerestem
az elsô templomot,[7] melyet megpillantottam, és imádságomban
kértem Istent, mutassa meg akaratát. Egyik mise folyt a másik
után, aztán az egyik alatt ezeket a szavakat hallottam: ,,Menj
oda ehhez a paphoz,[8] és mondj el neki mindent. Ô majd
megmondja, mit kell tenned a továbbiakban.`` A mise végeztével
(5) bementem a sekrestyébe, és elmondtam ennek a papnak mindazt,
amit a lelkemben átéltem. A tanácsát kértem, hogy melyik zárdába
lépjek be.

13 A pap elsô pillanatban csodálkozott, de aztán azt
tanácsolta, hogy bízzam erôsen, Isten a továbbiakban is
megmutatja nekem az utat. -- ,,Egyelôre -- mondta -- míg be nem
vonulsz a zárdába, elküldelek egy istenfélô jámbor asszonyhoz,
akinél ott maradhatsz.``[9] Mikor jelentkeztem ennél az
asszonynál, nagyon barátságosan fogadott. Ezután elindultam
zárdát keresni, de akármelyik kolostorba kopogtattam be,
mindenütt elutasítottak.[10] Szívemet összeszorította a fájdalom,
és Jézushoz fordultam: ,,Segíts meg! Ne hagyj magamra!`` Végül a
mi kolostorunk kapuján[11] zörgettem.

14 Amikor [kijött] a fônöknô,[12] Michaela anya, a jelenlegi
generális anya, rövid beszélgetés után elküldött a ház Urához,
hogy kérdezzem meg, Ô felvesz-e engem? Azonnal megértettem, hogy
Jézust kell megkérdeznem. Nagy örömmel mentem a kápolnába, és
megkérdeztem Jézust: ,,Ház Ura, felveszel-e ide engem? -- Egy
nôvér mondta, hogy kérdezzem meg ezt.``
Azonnal hallottam a választ: ,,Felveszlek. A szívemben vagy!``
Midôn visszatértem a kápolnából, elôször megkérdezte tôlem a
fônöknô: ,,Na, felvett az Úr?`` -- Azt válaszoltam: ,,Igen.`` --
,,Ha az Úr felvett, én is felveszlek.``

15 Így történt a felvételem. Mégis különféle okok miatt még
több mint egy évig a világban kellett maradnom annál a jámbor
asszonynál,[13] de haza már nem tértem.

16 Ebben az idôben sok nehézséggel kellett megküzdenem, de
Isten nem szűkölködött kegyelmével; bennem pedig nôttön-nôtt a
vágyódás Isten után. Az asszony, akinél laktam, nagyon istenfélô
volt, bár mégsem fogta fel, mily nagy boldogság zárdában élni, és
másféle életterveket kezdett el kovácsolni részemre, de én úgy
éreztem, olyan nagy a szívem, hogy semmi sem tudná betölteni.
Egész vágyódó lelkemmel Istenhez fordultam. Úrnapja nyolcada
volt.[14] Isten bensô világossággal töltötte el lelkemet, hogy
Ôt, a legfôbb jót és szépséget mélyebben megismerjem.
Felismertem, mennyire szeret engem Isten. Öröktôl fogva szeret.
Mindez a vecsernye idején történt. -- Egyszerű, szívbôl jövô
szavakkal örök t


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!